๑๒ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๔
  บุญนี้เพื่อแม่
บุญนี้เพื่อแม่
       ๑๘.๐๐ น. - ไหว้พระ รับศีล, สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (ช่วงที่ ๑), เจริญสมาธิ, ธรรมบรรยาย / พัก, สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (ช่วงที่ ๒), เจริญสมาธิ
       ๒๐.๓๐ น. - ถวายพระราชกุศล
บุญนี้เพื่อแม่
       ๑๘.๐๐ น. - ไหว้พระ รับศีล, สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (ช่วงที่ ๑), เจริญสมาธิ, ธรรมบรรยาย / พัก, สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (ช่วงที่ ๒), เจริญสมาธิ
       ๒๐.๓๐ น. - ถวายพระราชกุศล
ชมวีดีโอทั้งหมด