ประวัติ
ชื่อ
อายุ
พรรษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
วิทยฐานะ

ตำแหน่งปัจจุบัน
พระมหาวัฒนา  ไชยศรี
๗๖
๕๔
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบไล่ได้ ป.ธ. ๙ วัดราชนัดดาราม สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
เจ้าคณะ ๕ วัดราชนัดดาราม